Công ty |   Thông tin |    Giải thưởng |   Telex |   VNI
Vneconomy.vn | English
05:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/6/2018
 
Tổng Công Ty Cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam (PVI)
picture

PVI- Tạo đà phát triển mạnh sau tái cấu trúc

PVI- Tạo đà phát triển mạnh sau tái cấu trúc

Sau tái cấu trúc mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, Công ty Cổ phần PVI đã thành công và trở thành một điển hình đẹp về hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước suy thoái.

Lĩnh vực hoạt động
Ngành hàng
Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm
Địa chỉ
154 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh /T. Phố
Hà Nội
Điện thoại
84 (4) 3733 5588
Fax
84 (4) 37336284

Hiện nay, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, đồng thời tiến hành các hoạt động đầu tư và nhiều hoạt động khác liên quan đến bảo hiểm như: tư vấn quản lý rủi ro, giám định, phân bổ tổn thất,… phù hợp với luật kinh doanh bảo hiểm.


PVI hiện là nhà bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Cụ thể:

- Bảo hiểm Năng lượng

- Bảo hiểm Kỹ thuật

- Bảo hiểm Hàng hải

- Bảo hiểm Sức khỏe và tai nạn con người

- Bảo hiểm Xe cơ giới

- Bảo hiểm Cháy nổ và mọi rủi ro tài sản

- Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển

- Bảo hiểm Trách nhiệm

- Bảo hiểm Hàng không

- Bảo hiểm khác

 

Currently, Petrovietnam Insurance Joint Stock Corporation (PVI) is active in the field of insurance business, reinsurance, conduct investment activities and other activities related to security insurance such as risk management consulting, expertise, distribution losses, in line with the law ... the insurance business.

PVI is the only insurance company in Vietnam providing all types of non-life insurance. Specifically:

- Energy Insurance

- Engineering Insurance

- Marine Insurance

- Personal Accident, Health Insurance

- Motor Vehicle Insurance

- Fire, Explosion and property all risk Insurance

- Insurance of good transported

- Liability Insurance

- Aviation Insurance

- Other Insurance

 Tiêu chí     Bình chọn    In
 
Sản phẩm dịch vụ
Giới thiệu doanh nghiệp

Thành lập năm 1996, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) phát triển từ một công ty bảo hiểm nội bộ thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) trở thành nhà bảo hiểm công nghiệp số một Việt Nam, dẫn đầu trong các lĩnh vực trọng yếu của thị trường bảo hiểm như Năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), Hàng hải, Tài sản – Kỹ thuật... và quan trọng hơn, PVI đang sẵn sàng hướng tới trở thành một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm quốc tế.

 

Trong 5 năm đầu thành lp, PVI đã duy trì và cng c hot động ca mình vi tng doanh thu đạt 516 t đồng, np ngân sách nhà nước trên 48 t đồng và 30 t đồng li nhun, đây là giai đon Công ty tp trung gây dng cơ s vt cht và đào to đội ngũ nhân viên ca mình.

 

Năm 2001, th trường bo him có nhiu biến động ln, hàng lot các biến động ln do thiên tai, khng b, khng hong kinh tế khu vc Vi bn lĩnh và chiến lược kinh doanh hp lý, PVI đã khng định được v thế ca mình: doanh thu đạt 187 t đồng tăng 167% so vi năm 2000, các nhà bo him và môi gii Quc tế nhìn nhn vai trò ch đạo ca PVI trên th trường bo him năng lượng Vit Nam. Đin hình là vic PVI đã thu xếp bo him an toàn, cp đơn bo him đạt tiêu chun quc tế cho tài sn, hot động ca Xí nghip liên doanh du khí Vietsopetro. Năm 2002, PVI đã tn dng li thế thương hiu và năng lc tài chính ca mình để vươn lên thng lĩnh th trường lĩnh vc bo him hàng hi và xây dng lp đặt.

 

T năm 2005, PVI đã có nhng bước trưởng thành quan trng v cung cp dch v bo him cho các d án du khí ln ti nước ngoài và tăng cường nhn tái bo him t Triu Tiên, Trung Quc T đó PVI thành lp các chi nhánh khu vc và phát trin mng lưới đại lý chuyên nghip trên khp các tnh thành trong c nước. Vic xây dng và áp dng h thng qun lý theo tiêu chun cht lượng ISO 9001:2000 t năm 2002 đến nay đã giúp kim soát cht ch quy trình cp đơn bo him và kim soát ni b đảm bo cht lượng dch v cung cp cho khách hàng.

 

Năm 2006, PVI đã đánh du chng đường 10 năm hình thành và phát trin bng s kin đạt doanh thu 1.000 t vào ngày 26/9/2006 cùng vi vic vn và tài sn được nâng lên đáng k. Đây là năm quan trng trong quá trình xây dng và phát trin thương hiu Bo him Du khí – PVI và là năm th 6 liên tiếp hoàn thành xut sc nhim v kế hoch do Tp đoàn giao vi tng doanh thu đạt 1.304 t đồng, np ngân sách nhà nước 105 t đồng, li nhun đạt trên 60 t đồngTháng 9/2006, B Công nghip và Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam đã có Quyết định c phn hóa PVI vi mc tiêu tăng cường năng lc cnh tranh và xây dng PVI tr thành mt Tng công ty c phn mnh trong định chế Bo him - Tài chính ca Tp đoàn. Ngày 12/4/2007 là ngày Tng công ty c phn Bo him Du khí Vit Nam chính thc ra mt, đánh du s chuyn mình cho nhng thành công rc r tiếp theo.

 

Nãm 2007 là nãm đầu tiên PVI chuyn đổi hot động t doanh nghip nhà nước sang mô hình Tng công ty c phn hot động theo Lut doanh nghip. Tuy nhiên PVI đã th hin bn lĩnh vng vàng th hin qua vic thích ng nhanh chóng vi cơ chế qun lý mi, doanh thu đạt 1.997 t đồng, li nhun đạt 250 t đồng.

 

Năm 2008, mc dù phi đối mt vi rt nhiu khó khăn do nh hưởng ca cuc khng hong kinh tế toàn thế gii, tuy nhiên bng nhit huyết và s sáng to, PVI đã vượt qua khó khăn vi mc doanh thu đạt 2.694 t đồng, làm tin đề cho mc n tượng 3.000 t đồng vào tháng 12/2009.

 

Năm 2009, PVI đã chinh phc ct mc 3.000 t đồng vào gia tháng 11. Kết thúc năm 2009, vượt qua mi khó khăn t cuc khng hong kinh tế, PVI vn đạt được mc doanh thu n tượng là 3.566 t đồng, li nhun đạt 220 t đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 240 t đồng, tc độ tăng trưởng doanh thu là 30,5% so vi năm 2008, hoàn thành vượt mc kế hoch Tp đoàn giao là 118,6%. Tc độ tăng trưởng doanh thu bo him gc cũng đạt tn 37,1%, đồng thi là doanh nghip có tc độ tăng trưởng cao nht th trường bo him Vit Nam.

 

6 tháng đầu năm 2010, th trường thế gii và Vit Nam vn chưa thc s thoát ra khi bóng ma ca cuc khng hong, nhưng PVI vn tiếp tc duy trì, kiên định vi đường li ch đạo đúng đắn ca Tp đoàn và đạt được kết qu kinh doanh rt đáng khích l khi đã vươn lên dn đầu th trường bo him phi nhân th Vit Nam v doanh thu bo him gc vi 24% th phn. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2010, PVI đã đạt 2.534 t đồng, hoàn thành 122,4% kế hoch 6 tháng và tăng trưởng trên 36% so vi cùng k năm 2009; Li nhun trước thuế đạt 194,6 t đồng, tăng trưởng hơn 47%; Np Ngân sách Nhà nước 174 t đồng. Không nhng thế, vào tháng 02/2010, PVI đã vinh d là doanh nghip đầu tiên ca Vit Nam đạt xếp hng năng lc tài chính B+ (tt) t t chc đánh giá tín nhim uy tín quc tế A.M. Best, vi s kin này thương hiu PVI chính thc tr thành thương hiu quc tế.

 

Trong bi cnh th trường tài chính m đạm, PVI vn n lc hoàn thành vic tăng vn điu l lên trên 1.597 t đồng bng vic chào bán thành công hơn 20 triu c phn cho Qu đầu tư ca chính ph Oman, thu v hơn 606 t đồng thng dư vn. PVI tiếp tc dn đầu th trường v quy mô vn, vi vn ch s hu là 3.527 t đồng và tng tài sn là 7.275 t đồng. Ngoài hot động đầu tư tài chính thì PVI còn có 2 công ty thành viên hot động nhm đa dng hóa hot động kinh doanh:

 

- PVI Invest: Công ty c phn Đầu tư và Phát trin PVI;

- PVI Media: Cty c phn Truyn thông Du khí.

 

Chiến lược phát trin PVI đến năm 2015 và tm nhìn đến năm 2025 là tr thành mt Tp đoàn Tài chính – Bo him hàng đầu và có thương hiu mnh thông qua vic chiếm lĩnh th trường trong nước, phát trin ra th trường quc tế đối vi mng kinh doanh bo him và trin khai mnh các hot động đầu tư Tài chính mt cách sâu rng.

 

Established in 1996, Petrovietnam Insurance Joint Stock Corporation (PVI) developed from a local insurance company under the Petroleum Corporation of Vietnam (Petrovietnam Oil and Gas Group - PVN ) to become the number one insurance industry in Vietnam, a leader in key sectors of the insurance market such as energy (absolute market share), Marine, Property - Technology ... and more importantly, PVI is poised towards becoming a Financial Group - International Insurance.

 

In the first 5 years of establishment, PVI has maintained and strengthened its operation with a total revenue of 516 billion state budget over 48 billion and 30 billion profit, here is the company file medium build facilities and train its employees.

 

In 2001, the insurance market has many big changes, a series of large fluctuations from natural disasters, terrorism, regional economic crisis ... With skill and appropriate business strategies, PVI has confirmed the so its turnover reached 187 billion VND, up 167% compared to 2000, the insurance broker and recognized international leading role of PVI in the energy insurance market in Vietnam. Typically, the PVI has arranged safe insurance, insurance for international standards for assets and activities of the Petroleum Joint Venture Vietsovpetro. In 2002, PVI has to take advantage of the brand and its financial capacity to rise to dominate the market in the field of marine insurance and building installations.

 

Since 2005, PVI has achieved significant growth in providing insurance services for large oil and gas projects overseas and increase reinsurance from Korea, China ... Since the establishment of PVI regional branches and develop a professional network of agents throughout the provinces and cities nationwide. The development and application management system standard ISO 9001:2000 since 2002 until now has helped tightly controlled process for insurance policies and internal controls to ensure quality of service provided customers.

 

In 2006, PVI journey marked 10 years of development in the event sales of 1,000 billion on 09.26.2006 with the capital and property is significantly improved. This is important year in the process of building and brand development Oil and Gas Insurance - PVI and is the 6th year in a row to complete its plan tasks assigned by the Group with total revenue of 1304 billion, paid State budget 105 billion, profits reached 60 billion ... September 2006, the Ministry of Industry and National Oil and Gas Corporation of Vietnam has PVI equitization decision with the aim of strengthening competitiveness PVI and build into a powerful corporation shares in the institution of insurance - Finance Corporation. Dated 04/12/2007 is on stock corporation Vietnam Oil and Gas Insurance officially launched, marking the transformation for the next great success.

 

2007 was the first year of operation PVI transformation from state enterprises to model stock corporation operating under the Enterprise Law. However, PVI has shown bravery shown by the firm to adapt quickly to new management mechanisms, the revenue reached 1997 billion, profits reached 250 billion.

 

In 2008, although facing many difficulties due to the economic crisis the world, but with enthusiasm and creativity, PVI has overcome difficulties to achieve 2694 sales billion , as the premise for an impressive 3,000 billion mark in 12/2009.

 

In 2009, PVI has conquered milestones 3,000 billion in mid-November. Ending in 2009, overcome all difficulties from the economic crisis, PVI has achieved impressive revenue is 3566 billion, profits reached 220 billion, contributing to the state budget 240 billion fast revenue growth was 30.5% compared to 2008, plans to fulfill the assigned group was 118.6%. The growth rate of the original insurance revenue reached 37.1% full, while the enterprises with the highest growth rate of Vietnam's insurance market.

 

6 months in 2010, the world market and Vietnam is not really escape the specter of the crisis, but continued to maintain PVI, consistent with proper guidelines of the Group and achieve business results are encouraging, as has moved up market leading non-life insurance Vietnam insurance revenue base with 24% market share. Ending six months of 2010, PVI has reached 2534 billion, plans to complete the 122.4% growth over 6 months and 36% over the same period in 2009, profit before tax was 194.6 billion, up over 47% growth; pay the state budget 174 billion. Moreover, on May 02/2010, PVI was honored as the first enterprise of Vietnam to achieve the financial capacity rating B + (Good) from credit assessment institutions of international prestige AM Best, with this brand PVI officially became an international brand.

 

In the context of dismal financial market, PVI has completed efforts to increase its chartered capital to over 1597 billion by the successful offering of 20 million shares to fund the government of Oman, earned more than 606 billion capital surplus. PVI to continue leading the market in terms of capital, the equity is 3527 billion and total assets of 7275 billion. In addition to financial investment activities, the PVI also has two member companies working to diversify business activities:

 

- PVI Invest: PVI Investment and Development Joint Stock Company;

- PVI Media: Media Petroleum Joint Stock Company.

 

PVI development strategy to 2015 and vision to 2025 is to become a Finance Group - a leading insurance and have strong brand through market domination in the country, developing the international market for with an array of insurance business and strong implementation of investment activities Finance vast.

 

 

Quảng cáo
Media
Chuyên trang THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
của Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam
Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương)
Giấy phép Báo điện tử số 797/GP-BTTTT, cấp ngày 12/6/2009
Tổng biên tập: Giáo sư Đào Nguyên Cát
Trụ sở Tòa soạn: 96 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Công ty B.T.V Việt Nam
22/30 Yên Thế, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh,
Email: btvvietnam@hcm.vnn.vn
Hotline: 0913731274